Formularz logowania

Newsletter

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj18
Wczoraj80
W tygodniu407
W miesiącu1650
Ogółem234379

Formularz kontaktowy

Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. poz. 1074) od 1 stycznia 2014 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.680 zł brutto. Które wskaźniki ulegną w związku z powyższym zmianie w 2014 roku?
Minimalne wynagrodzenie za pracę niepełnoetatowca, wysokość minimalnego w pierwszym roku pracy

W oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę należy przypomnieć, iż w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie minimalne będzie ustalone w kwocie proporcjonalnej do wielkości etatu. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być z kolei niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W 2014 roku będzie to kwota 1.344zł brutto.

Kwoty wolne od potrąceń


Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza także zmianę kwot wolnych od potrąceń.
Dotyczy to potrąceń zarówno ustawowych, jak i dobrowolnych. Zgodnie bowiem z art. 871 § 1 kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • 100% minimalnego wynagrodzenia (kwoty z tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne),
  • 75% minimalnego (zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz
  • 90% minimalnego (kary pieniężne przewidziane w art. 108).
  • Z art. 91 kodeksu pracy wynika natomiast, iż kwota wolna od potrąceń to:
  • 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu innych należności.
Pora nocna

Kolejnym świadczeniem, którego wysokość wzrośnie w 2014 roku, jest dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, przysługujące pracownikowi na mocy art. 1518 kodeksu pracy (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę). Aby ustalić wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej, należy kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (§ 4b rozporządzenia MPiPS z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (…)).

Będą to kwoty:

styczeń 2014 r. 2 zł / 1 h,
luty 2014 r. – 2,1 zł / 1 h,
marzec 2014 r. – 2 zł / 1 h,
kwiecień 2014 r. – 2 zł / 1 h,
maj 2014 r. – 2,1 zł / 1 h,
czerwiec 2014 r. – 2,1 zł / 1 h,
lipiec 2014 r. – 1,83 zł / 1 h,
sierpień 2014 r. – 2,1 zł / 1 h,
wrzesień 2014 r. – 1,91 zł / 1 h,
październik 2014 r. – 1,83 zł / 1 h,
listopad 2014 r. – 2,33 zł / 1 h,
grudzień 2014r. – 2 zł / 1 h.

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

W 2014 roku zmieni się również maksymalna wysokość odprawy wynikającej z art. 8 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z ust. 4 powołanego przepisu wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2014 roku będzie to więc kwota 25.200zł.

Odszkodowania


W związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zmianie ulegnie także wysokość minimalnego odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację - wysokość tego odszkodowania nie będzie mogła być niższa niż 1.680zł (art. 183d oraz art. 943 § 4 kodeksu pracy).

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój


W świetle art. 81 § 1 kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.